Μάθημα
Το μάθημα «Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες» είναι υποχρεωτικό του 4ου εξαμήνου και ανήκει στην κατηγορία Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ). Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι συνολικά 4 (2 θεωρία και 2 εργαστήριο), ενώ φέρει βαθμό φόρτου εργασίας 8 και 5 Πιστωτικές Μονάδες ECTS.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Σήματα και τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Φάσματα σημάτων, ανάλυση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας. Αναλυτική παρουσίαση βασικών συστημάτων διαμόρφωσης και από-διαμόρφωσης. Βασικές αρχές μετατροπής σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή (δειγματοληψία, κβάντιση, σχήματα διαμόρφωσης παλμών). Πολυπλεξία χρόνου συχνότητας. Θόρυβος στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

 

Στόχοι Μαθήματος

       Εισαγωγή του σπουδαστή στις βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών:

o   περιγραφή σημάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας

o   περιοδικά και στοχαστικά σήματα

o   αναλογικά και ψηφιακά σήματα

o   διαμόρφωση φέροντος, μετατόπιση συχνότητας

o   πολυπλεξία χρόνου συχνότητας

o   θόρυβος.

       Εξοικείωση με τις βασικές ιδιότητες σημάτων:

o   μελέτη σημάτων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας

o   υπολογισμός της ενέργειας/ισχύος και του φάσματος ενός σήματος.

       Εισαγωγή στη διαμόρφωση:

o   διαμόρφωση πλάτους και γωνίας (AM, FM, PM)

o   συστήματα διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης AM, FM.

o   βασικές παράμετροι συστημάτων διαμόρφωσης (βαθμός διαμόρφωσης, εύρος ζώνης μετάδοσης, θόρυβος, κτλ

o   ψηφιακές διαμορφώσεις αναλογικού φέροντος.

       Εισαγωγή στις διαδικασίες μετατροπής σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή:

o   δειγματοληψία, κβάντιση, σχήματα διαμόρφωσης παλμών.

o   επίδραση των διαφόρων παραμέτρων στην ποιότητα μετατροπής.

       Εισαγωγή στην έννοια της πολυπλεξίας (χρόνου, συχνότητας).

       Εισαγωγή στις βασικές έννοιες θορύβου.

Εξοικείωση με την ανάλυση τηλεπικοινωνιακού συστήματος με την μέθοδο ισολογισμού ισχύος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

       S. Haykin, M. Moher, «Συστήματα Επικοινωνίας», 5η έκδοση 2010, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

       H.Taub, D.L. Schilling, «Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων», 3ηέκδοση 2006, Εκδόσεις Τζιόλα.

       J. Proakis, M. Salehi, «Συστήματα Επικοινωνιών», 1η έκδοση 2003, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών.

       Α. Νασιόπουλος, «Τηλεπικοινωνίες», 1η έκδοση 2007, Εκδόσεις Αράκυνθος.

       Σημειώσεις διαλέξεων του διδάσκοντα.

Πρόσθετες Πληροφορίες