Κανονισμός

 

1.       Κατά την περίοδο εγγραφών του εξαμήνου, στο οποίο διδάσκεται το μάθημα, οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Τμήματος σε τμήματα που έχουν προκαθοριστεί από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

2.       Σε περίπτωση μεγάλης προσέλευσης δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές του τυπικού εξαμήνου και στη συνέχεια εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων τμημάτων.

3.       Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή ακολουθεί επιβεβαίωση των εγγραφών με προσέλευση των φοιτητών στα αντίστοιχα τμήματα και αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες δηλώσεις εγγραφών της Γραμματείας.

4.       Μετά την εγγραφή τους στα τμήματα, οι φοιτητές χωρίζονται σε δύο ομάδες των 16 ατόμων. Η κάθε ομάδα πραγματοποιεί το εργαστηριακό μάθημα ταυτόχρονα αλλά σε διαφορετικό φυσικό χώρο (αίθουσα Εργαστηρίου Ραδιοτηλεοπτικών Συστημάτων). Οι δύο ομάδες πραγματοποιούν τον ίδιο κύκλο ασκήσεων με διαφορά μιας εβδομάδας.

5.       Κάθε άσκηση περιλαμβάνει ένα μέρος προσομοίωσης και ένα πρακτικό μέρος. Την μια εβδομάδα πραγματοποιείται η προσομοίωση και την επόμενη ακολουθεί το πρακτικό μέρος. Οι δύο ομάδες πραγματοποιούν τις ασκήσεις με διαφορά μιας εβδομάδας.

6.       Κατά το πρώτο μάθημα, οι φοιτητές ενημερώνονται για τον κανονισμό λειτουργίας και το αντικείμενο του εργαστηρίου.

7.       Οι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα που αντιστοιχεί στο τμήμα εγγραφής τους.

8.       Αλλαγές τμήματος στο μέσον του εξαμήνου γίνονται μόνο για έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως.

9.       Για την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα πρέπει να συμπληρωθούν δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας.

10.   Ο εκάστοτε διδάσκων οφείλει να καταχωρεί τις παρουσίες των φοιτητών σε κατάσταση κατά την έναρξη του μαθήματος.

11.   Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει καλύψει επαρκώς την παρακολούθηση του εργαστηρίου όταν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν.

12.   Πιθανές αναπληρώσεις μαθημάτων που αναβλήθηκαν, μπορούν να πραγματοποιηθούν με ευθύνη του υπεύθυνου του εργαστηρίου.

13.   Οι φοιτητές οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά από τον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου ή/και μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του εργαστηρίου για το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων και τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει.

14.   Ενδεχόμενη απουσία των φοιτητών από αναπληρώσεις μαθημάτων καταμετρείται κανονικά στις απουσίες τους.

15.   Η διεξαγωγή της άσκησης γίνεται με μέριμνα του διδάσκοντα ο οποίος είναι επιφορτισμένος τόσο με την παρουσίαση μιας σύντομης περιγραφής της άσκησης, όσο και με τον χειρισμό της εκάστοτε διάταξης.

16.   Οι φοιτητές δεν θα πρέπει να χειρίζονται τον εξοπλισμό και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του εργαστηρίου χωρίς την άδεια του επιβλέποντα καθηγητή.

17.   Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μελετήσει την άσκηση την οποία πρόκειται να διεξάγουν κάθε φορά. Οι μετρήσεις που λαμβάνονται καταγράφονται στο φύλλο μετρήσεων/αξιολόγησης το οποίο παρέχεται από τους διδάσκοντες και παραδίδουν οι σπουδαστές μετά το πέρας της άσκησης.

18.   Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν πάντοτε μαζί τους το φυλλάδιο του εργαστηρίου το οποίο υπάρχει διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.

19.   Εκτός από το φυλλάδιο του εργαστηρίου οι φοιτητές οφείλουν να συμβουλεύονται και το αντίστοιχο φυλλάδιο της θεωρίας. Η θεωρία και το εργαστήριο δεν είναι διαφορετικά μαθήματα. 

20.   Ο διδάσκων μπορεί να αξιολογήσει προφορικά τον φοιτητή μέσω ερωτήσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της άσκησης.

21.   Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

22.   Οι φοιτητές οφείλουν να χρησιμοποιούν αριθμητικό υπολογιστή τσέπης (calculator) για να εκτελούν αριθμητικούς υπολογισμούς τόσο κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων όσο και των εξετάσεων. Η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται.

23.   Επιτρέπεται η χρήση φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ασκήσεων προσομοίωσης κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες.

24.   Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά ή/και προφορικά στο αντικείμενο του κύκλου των ασκήσεων που διδάχθηκαν.

25.   Οι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται για να εξεταστούν αυστηρά την ημέρα και ώρα που αντιστοιχεί στο εργαστηριακό τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

26.   Οι επαναληπτικοί φοιτητές που δεν οφείλουν να παρακολουθήσουν ξανά το εργαστήριο εξετάζονται γραπτά τις ίδιες ημέρες με τους υπόλοιπους φοιτητές και σε ώρα που καθορίζεται από τους διδάσκοντες.

27.   Οι επαναληπτικοί φοιτητές οφείλουν να ενημερώνονται για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων και να προσέρχονται σε αυτές.

28.   Την ημέρα της εξέτασης οι διδάσκοντες οφείλουν να ανακοινώνουν την ημέρα και ώρα που οι φοιτητές μπορούν να προσέλθουν για να δούνε τα γραπτά τους.

29.   Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τον τρόπο βαθμολόγησής τους από τον επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος αντιστοιχεί στο τμήμα τους.

30.   Η τελική βαθμολογία του φοιτητή προκύπτει από τον μέσο όρο των γραπτών εξετάσεων των διδαχθεισών ασκήσεων και από το φύλλο μετρήσεων/αξιολόγησης, καθώς και από προφορική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

31.   Οι διδάσκοντες οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του εργαστηρίου πριν την έναρξη της διδακτικής ώρας και να μην αποχωρούν από αυτό πριν το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας ακόμη και εάν η άσκηση τελειώσει νωρίτερα.

32.   Οι διδάσκοντες πρέπει να αφήνουν τον χώρο τακτοποιημένο, να κλείνουν τα παράθυρα και να κλειδώνουν το εργαστήριο μετά το πέρας του μαθήματος.

33.   Οι διδάσκοντες πρέπει να τοποθετούν όλα τα εξαρτήματα και τους εξοπλισμούς στις θέσεις τους ώστε να είναι διαθέσιμα για τα επόμενα τμήματα και να ελέγχουν την σωστή λειτουργία τους πριν από την έναρξη του μαθήματος.

34.   Οι διδάσκοντες πρέπει να αναφέρουν στον υπεύθυνο του εργαστηρίου πιθανές βλάβες ή άλλα προβλήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε άσκησης.

35.   Ποτέ δεν πρέπει να μένουν οι φοιτητές μόνοι τους στο εργαστήριο δίχως την παρουσία ενός εκ των διδασκόντων.

36.   Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν όλες τις κοινές ηλεκτρικές συσκευές καθώς και τους ρευματολήπτες που είναι τοποθετημένοι στο εργαστήριο.

37.   Ο χώρος του εργαστηρίου διαθέτει πυροσβεστήρα για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και φαρμακείο για πρώτες βοήθειες.

38.   Εντός του εργαστηριακού χώρου απαγορεύεται το κάπνισμα και το φαγητό.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Η. Σίμος

Πρόσθετες Πληροφορίες